Bewonersvereniging

De vereniging stelt zich tot doel het behartigen van de belangen van leden als bewoner van een woning op of in de naaste omgeving van het Golfpark en daarmee nauw samenhangende directe en indirecte woon- en leefomgeving. Hiertoe zullen, indien nodig alle mogelijke partijen benaderd worden en zal er ook pro-actief opgetreden worden.

Verwacht wordt, dat leden zich actief opstellen, initiatieven nemen en gezamenlijke doelen nastreven; er kunnen werkgroepen en commissies ingesteld worden.

De jaarlijkse contributie is voor 2020 vastgesteld op € 15,-. Wij verzoeken u als lid de contributie van dit jaar over te maken op de bankrekening NL12 RABO 0350 2448 20, t.n.v. Bewonersvereniging Golfpark  onder de vermelding van uw naam en huisnummer en de mededeling “contributie 2020”.

Correspondentie:
- bestuur@golfpark-lelystad.nl
- Bewonersvereniging Golfpark, Golfpark 136 8241 AG Lelystad
Bankrekeningnummer:
NL12 RABO 0350 2448 20 
t.n.v. Bewonersvereniging Golfpark

Standpunt t.a.v. het bestemmingsplan Golfbaan:

“De bewonersvereniging van het Golfpark staat niet toe dat er getornd wordt aan het huidige bestemmingsplan van de golfbaan en staat open om met de betrokken partijen naar een oplossing te zoeken, dat het voortbestaan van de golfbaan mogelijk maakt.”

Zie voor verdere informatie de flyer van 28 september 2019.