Golfbaan FlevoGolfResort

Flyer nov 2019

Aan de leden van de Bewonersvereniging Golfpark. 

Eind september hebben wij u geïnformeerd over ons standpunt ten aanzien van de plannen voor huizenbouw op het zuidelijke deel van de naastliggende golfbaan. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Golfclub Flevoland op  maandag 18 november jl. is medegedeeld dat de Golfclub samen met de Bewonersvereniging Flevo Golfresort en de projectontwikkelaar Unigolf een intentieverklaring hebben ondertekend inclusief een bijbehorende tijdpad. Het betreft de door deze partijen gewenste transitie van het huidige 18 naar een 9 holesbaan, dit conform het plan Unigolf. De ondertekende intentieverklaring was al ter toelichting naar de gemeente Lelystad gestuurd. 

Het recentelijk nieuw gekozen bestuur van de Golfclub vond het niet nodig de Bewonersvereniging Golfpark bij de discussie en ondertekening te betrekken. Dit houdt in dat de genoemde partijen gezamenlijk hebben gekozen voor een ontwikkeling die huizenbouw op het aan onze wijk grenzend deel van de baan mogelijk maakt c.q. ondersteunt. 

Met deze intentieverklaring hopen ze het reeds ingenomen standpunt van het College van B & W om het bestemmingsplan van het Golfresort niet te zullen wijzigen alsnog te veranderen.  Hiermee wordt Unigolf door de Golfclub en de Bewonersvereniging Flevo Golfresort Unigolf ondersteund om de voorstellen van de gemeente, de toekomst van de golfbaan zonder woningbouw zeker te stellen, naast zich neer te leggen. Waardoor de periode van onzekerheid en onderling wantrouwen in hoge mate verlengd wordt.

Deze actie van zowel het bestuur van de Golfclub, als die van de bewonersvereniging Flevo Golfresort, heeft ons verrast, aangezien het bestuur van het Golfpark meermaals heeft aangegeven om ondanks verschillende standpunten onderling contact te blijven houden in dit dossier. 

Overigens doet deze actie ons ingenomen standpunt van eind september 2019 niet veranderen.

De bewonersvereniging van het Golfpark staat niet toe dat er getornd wordt aan het huidige bestemmingsplan en staat open om met alle betrokken partijen naar een oplossingte zoeken, dat het voortbestaan van de golfbaan mogelijk maakt.

Tenslotte onze reactie op het in deze communicatiestrijd gelanceerde ‘fake news, dat slechts 1 persoon in het Golfpark achter dit standpunt staat en vervolgens het bestuur dwingt dat uit te dragen…

Dit standpunt werd breed gedragen in de ALV van dit jaar, is daarna door meerdere bewoners in contacten nogmaals ondersteund en heeft binnen het bestuur nog steeds de volle 100% commitment.

 Het Bestuur. 

Flyer sept 2019

Aan de leden van de Bewonersvereniging Golfpark.                                                                                                                                                                

Graag informeren we u over de ontwikkelingen van het afgelopen half jaar betreffende het voortbestaan van de naastliggende golfbaan. 

Zoals bekend heeft de eigenaar van de golfbaan, Unigolf, middels de media te kennen gegeven het speelrecht van golfers en de gebruiksovereenkomst met de golfvereniging per 30 december 2019 op te zeggen. Unigolf heeft bij de gemeente een plan ingediend voor de bouw van ruim 120 woningen in de zuidwesthoek van de golfbaan, dit in combinatie met het behoud van een 9-holes golfbaan. 

De woningen komen volgens het plan te staan op het zuidelijke deel van de golfbaan, dat minstens 100 m ten westen en ten noorden aan onze wijk ligt. In dit gebied lag vroeger het oorspronkelijke 9-holes golfbaan. De ontsluiting van het te bebouwen gebied zou volgens het plan via de entree van het Golfpark plaatsvinden. In tegenstelling tot de gemengde bestemming ‘wonen/recreatie’ van het noordelijke deel van de golfbaan is de bestemming van het aan het Golfpark grenzende deel ‘golfbaan’. Wat inhoudt, dat woningbouw daar niet toegestaan is. 

Tijdens de gevoerde gesprekken met de betrokken partijen in de afgelopen maanden heeft het bestuur, conform de uitkomst van de afgelopen ALV, het volgende standpunt ingenomen:

“De bewonersvereniging van het Golfpark staat niet toe dat er getornd wordt aan het huidige bestemmingsplan en staat open om met de betrokken partijen naar een oplossing te zoeken, dat het voortbestaan van de golfbaan mogelijk maakt.”

De standpunten van de andere partijen…

  • Die van de gemeente is duidelijk. De gemeente is tegen het wijzigen van het bestemmingsplan.
  • De golfvereniging staat op het standpunt, dat Lelystad minimaal een 9-holes golfbaan verdient, die financieel ook op de langere termijn te onderhouden is. Of en waar woningen gebouwd worden op de huidige golfbaan is hen om het even.
  • De bewonersvereniging van het FlevoGolfResort (BFGR) is van mening dat de golfbaan behouden moet blijven, mits er niet meer gebouwd wordt in de wijk zelf. Zij staan dan ook open om het huidige plan van Unigolf tot uitvoering te brengen en vinden daarmee, dat de gemeente daartoe ruimte moet geven door het bestemmingsplan van het zuidelijke deel van de golfbaan aan te passen om zo woningbouw te kunnen toestaan.

Sinds ons bestaan als bewonersvereniging hebben we altijd samen met die van het FlevoGolfResort kunnen optrekken. Maar in deze casus liggen de onderlinge belangen en de ingenomen standpunten uiteen. 

Bevindingen:

Het bestuur omarmt derhalve het besluit van de gemeente Lelystad om de bouwplannen op betreffende locatie af te wijzen te meer vanwege het geplande, voor ons onaanvaardbare ontsluitingsmodel. Dit zou een onverantwoordelijke verkeersbelasting betekenen. Daarbij komt dat er ook op een andere locatie van de golfbaan gebouwd kan worden. Verdere planontwikkeling laten we in dit stadium over aan de initiatiefnemers en de gemeente.

Voorts vinden de leden, aanwezig tijdens de ALV, het behoud van de golfbaan van eminent belang, mede vanwege de hoge landschappelijke en natuurlijke waarden van dit naastliggende gebied.

Voor nadere details over ons gevoerde overleg kunt u terecht op onze website.

Het Bestuur.