Golfbaan FlevoGolfResort

21 maart 2022 – Samenvatting van perikelen rondom de Golfbaan van 2021 tot 18 maart 2022

2 maart 2022 – Perspublicatie n.a.v. het eindrapport van de heer Zijlstra

2 maart 2022 – Eindverslag van de heer Zijlstra, de door het College aangestelde onderzoeker of een doorstart van de golfactiviteit en het garanderen van het voortzetten van de onderhoudswerkzaamheden in het onbebouwde gebied van het Flevo Golf Resort tot de mogelijkheden behoort.

26 februari 2022 – Persoonlijke brief voorzitter bewonersvereniging aan de heer Zijlstra

11 februari 2022 – Brief aan College en Gemeenteraad Lelystad n.a.v. het eindrapport van de heer Zijlstra, die met embargo tot 2 maart bij het bestuur is binnengekomen.

Nieuwsbrief 12 mei 2021

Aan de leden en niet-leden van de bewonersvereniging Golfpark

Zoals al eerder vermeld, heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lelystad een aanvraag van projectontwikkelaar Unigolf voor de bouw van 138 woningen op het Flevo Golfresort afgewezen en geweigerd een Verklaring van geen Bedenkingen tegen het wijzigen van het bestemmingsplan af te geven. Het college van burgemeester en wethouders blijft op het standpunt staan dat de woningbouw niet past binnen het geldende bestemmingsplan.

Unigolf heeft de gemeenteraad gevraagd dit besluit te herzien. Ten behoeve daarvan is dinsdag 11 mei een hoorzitting gehouden, waarin alle betrokken partijen zijn gehoord en de raadsleden op de hoogte zijn gebracht van hun standpunten in het al jarenlang voortslepende dossier Unigolf. De eigenaar van Unigolf kwam via hun zaakwaarnemer de heer Pasveer aan het woord. De andere partijen, die inspraken, waren de bewonersvereniging Lommerrijk, de bewonersvereniging van het Flevo Golf Resort, de Golfclub Flevoland, de Stichting Burgerinitiatief Golfpark, Flevo Golf Resort en onze bewonersvereniging Golfpark.

Verheugend is te constateren, dat geen enkele betrokken partij zich meer achter Unigolf schaart en dat ze nu samen één front vormen tegen Unigolf en het standpunt van het College van Burgemeester en Wethouders  steunen. Daarbij moet gezegd worden, dat de Golfclub zich neutraal opstelt. 

Vanuit onze bewonersvereniging werd de heer Cassé gehoord. De gisteravond door hem uitgesproken tekst betreft een aanvulling op de schriftelijke zienswijze in dit dossier, die als document voorafgaand via de Griffie naar B&W en de raadsleden is verzonden. Daarnaast heeft het bestuur een brief aan de Raad en het College gestuurd met een reactie naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens de hoorzitting.

Dinsdag 18 mei vergadert de raad verder over de weigering van het College om een Verklaring van geen Bedenkingen af te geven en zal een ingediende motie van de VVD en mogelijk ook één van D66 worden besproken. Dan zal duidelijk worden of de Raad de weigering van het College steunt.

De stichting Burgerinitiatief heeft voorafgaand aan de hoorzitting een enquête gehouden mede onder onze leden. Daaruit blijkt, dat 66 ingevulde enquêteformulieren  van de 99 uitgezette enquêteformulieren de bewoners van het Golfpark de bouw van woningen op de golfbaan afkeuren en de aangedragen standpunten van het Burgerinitiatief ondersteunen. Dat verbaast het bestuur niets, want wij weten, dat al onze leden de bouwplannen van Unigolf verwerpen.

Laten we hopen, dat de gemeente uiteindelijk in staat is om het gebied van de huidige 12-holes golfbaan grenzend aan het Golfpark in handen te krijgen, zodat de golfclub weer zijn leden op de golfbaan kan laten spelen en dat het parkachtige karakter van onze wijk zo behouden blijft

Flyer nov 2019

Aan de leden van de Bewonersvereniging Golfpark. 

Eind september hebben wij u geïnformeerd over ons standpunt ten aanzien van de plannen voor huizenbouw op het zuidelijke deel van de naastliggende golfbaan. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Golfclub Flevoland op  maandag 18 november jl. is medegedeeld dat de Golfclub samen met de Bewonersvereniging Flevo Golfresort en de projectontwikkelaar Unigolf een intentieverklaring hebben ondertekend inclusief een bijbehorende tijdpad. Het betreft de door deze partijen gewenste transitie van het huidige 18 naar een 9 holesbaan, dit conform het plan Unigolf. De ondertekende intentieverklaring was al ter toelichting naar de gemeente Lelystad gestuurd. 

Het recentelijk nieuw gekozen bestuur van de Golfclub vond het niet nodig de Bewonersvereniging Golfpark bij de discussie en ondertekening te betrekken. Dit houdt in dat de genoemde partijen gezamenlijk hebben gekozen voor een ontwikkeling die huizenbouw op het aan onze wijk grenzend deel van de baan mogelijk maakt c.q. ondersteunt. 

Met deze intentieverklaring hopen ze het reeds ingenomen standpunt van het College van B & W om het bestemmingsplan van het Golfresort niet te zullen wijzigen alsnog te veranderen.  Hiermee wordt Unigolf door de Golfclub en de Bewonersvereniging Flevo Golfresort Unigolf ondersteund om de voorstellen van de gemeente, de toekomst van de golfbaan zonder woningbouw zeker te stellen, naast zich neer te leggen. Waardoor de periode van onzekerheid en onderling wantrouwen in hoge mate verlengd wordt.

Deze actie van zowel het bestuur van de Golfclub, als die van de bewonersvereniging Flevo Golfresort, heeft ons verrast, aangezien het bestuur van het Golfpark meermaals heeft aangegeven om ondanks verschillende standpunten onderling contact te blijven houden in dit dossier. 

Overigens doet deze actie ons ingenomen standpunt van eind september 2019 niet veranderen.

De bewonersvereniging van het Golfpark staat niet toe dat er getornd wordt aan het huidige bestemmingsplan en staat open om met alle betrokken partijen naar een oplossingte zoeken, dat het voortbestaan van de golfbaan mogelijk maakt.

Tenslotte onze reactie op het in deze communicatiestrijd gelanceerde ‘fake news, dat slechts 1 persoon in het Golfpark achter dit standpunt staat en vervolgens het bestuur dwingt dat uit te dragen…

Dit standpunt werd breed gedragen in de ALV van dit jaar, is daarna door meerdere bewoners in contacten nogmaals ondersteund en heeft binnen het bestuur nog steeds de volle 100% commitment.

 Het Bestuur. 

Flyer sept 2019

Aan de leden van de Bewonersvereniging Golfpark.                                                                                                                                                                

Graag informeren we u over de ontwikkelingen van het afgelopen half jaar betreffende het voortbestaan van de naastliggende golfbaan. 

Zoals bekend heeft de eigenaar van de golfbaan, Unigolf, middels de media te kennen gegeven het speelrecht van golfers en de gebruiksovereenkomst met de golfvereniging per 30 december 2019 op te zeggen. Unigolf heeft bij de gemeente een plan ingediend voor de bouw van ruim 120 woningen in de zuidwesthoek van de golfbaan, dit in combinatie met het behoud van een 9-holes golfbaan. 

De woningen komen volgens het plan te staan op het zuidelijke deel van de golfbaan, dat minstens 100 m ten westen en ten noorden aan onze wijk ligt. In dit gebied lag vroeger het oorspronkelijke 9-holes golfbaan. De ontsluiting van het te bebouwen gebied zou volgens het plan via de entree van het Golfpark plaatsvinden. In tegenstelling tot de gemengde bestemming ‘wonen/recreatie’ van het noordelijke deel van de golfbaan is de bestemming van het aan het Golfpark grenzende deel ‘golfbaan’. Wat inhoudt, dat woningbouw daar niet toegestaan is. 

Tijdens de gevoerde gesprekken met de betrokken partijen in de afgelopen maanden heeft het bestuur, conform de uitkomst van de afgelopen ALV, het volgende standpunt ingenomen:

“De bewonersvereniging van het Golfpark staat niet toe dat er getornd wordt aan het huidige bestemmingsplan en staat open om met de betrokken partijen naar een oplossing te zoeken, dat het voortbestaan van de golfbaan mogelijk maakt.”

De standpunten van de andere partijen…

  • Die van de gemeente is duidelijk. De gemeente is tegen het wijzigen van het bestemmingsplan.
  • De golfvereniging staat op het standpunt, dat Lelystad minimaal een 9-holes golfbaan verdient, die financieel ook op de langere termijn te onderhouden is. Of en waar woningen gebouwd worden op de huidige golfbaan is hen om het even.
  • De bewonersvereniging van het FlevoGolfResort (BFGR) is van mening dat de golfbaan behouden moet blijven, mits er niet meer gebouwd wordt in de wijk zelf. Zij staan dan ook open om het huidige plan van Unigolf tot uitvoering te brengen en vinden daarmee, dat de gemeente daartoe ruimte moet geven door het bestemmingsplan van het zuidelijke deel van de golfbaan aan te passen om zo woningbouw te kunnen toestaan.

Sinds ons bestaan als bewonersvereniging hebben we altijd samen met die van het FlevoGolfResort kunnen optrekken. Maar in deze casus liggen de onderlinge belangen en de ingenomen standpunten uiteen. 

Bevindingen:

Het bestuur omarmt derhalve het besluit van de gemeente Lelystad om de bouwplannen op betreffende locatie af te wijzen te meer vanwege het geplande, voor ons onaanvaardbare ontsluitingsmodel. Dit zou een onverantwoordelijke verkeersbelasting betekenen. Daarbij komt dat er ook op een andere locatie van de golfbaan gebouwd kan worden. Verdere planontwikkeling laten we in dit stadium over aan de initiatiefnemers en de gemeente.

Voorts vinden de leden, aanwezig tijdens de ALV, het behoud van de golfbaan van eminent belang, mede vanwege de hoge landschappelijke en natuurlijke waarden van dit naastliggende gebied.

Voor nadere details over ons gevoerde overleg kunt u terecht op onze website.

Het Bestuur.