Nederlands (Nederland) English (United States)
You are here:   Nieuws [blog]
Register   |  Login

Nieuws

Minimize
 

Saturday, March 09, 2019 10:37:18 PM

Notulen ALV 2018

 

Bewonersvereniging Golfpark Lelystad

Notulen van de ALV op maandag 19 maart 2018. Locatie: Theater Posa, Kempenaar te Lelystad.

Aanwezig:5, 10, 11, 13, 23, 31, 36, 37, 50, 97, 104, 112, 117, 121, 122, 124, 131, 133, 136, 145, 149, 152, 153, 156, 159, 171, 184

Afmeldingen: 15, 19, 39, 42, 170

 

Aanwezig Lommerrijk 2 (B&B)

Afmeldingen Lommerrijk: 11 en 15 

De uitnodiging voor deze bijeenkomst is zowel per flyer “huis aan huis” verspreid als per email. Ook was de agenda op de website www.golfpark-lelystad.nlin te zien.

Informatie over glasvezel in onze wijk
In het afgelopen jaar heeft de initiatiefgroep veel werk verzet om te onderzoeken, of het alsnog mogelijk is in onze 5 wijken een glasvezelnetwerk te kunnen aanleggen. Een initiatiefgroep heeft daarvoor de stichting Glasvezel Noord Lelystad opgericht en het bestuur van de stichting heeft een externe partij gevraagd een haalbaarheidsonderzoek te doen. De resultaten van het onderzoek hebben geleid tot het uitwerken van een projectplan. 
Tijdens de vergadering presenteren bestuursleden van de stichting en tevens medebewoners van onze wijk, Piet Ross, Jelle Fleurbaaij en Wietze van der Schaaf een uitvoerig projectplan en informeren zij ons over de laatste ontwikkelingen.
De presentatie kunt u nalezen op onze website.
Het is mogelijk om uw gegevens op de website van de stichting in te vullen, 
www.glasvezel-noord-lelystad.nl, waarnau op de hoogte wordt gehouden van de mogelijke aanleg van een toekomstbestendig glasvezel netwerk in Lelystad Noord.

De voorzitter sluit het eerste deel van de bijeenkomst af en bedankt de sprekers voor hun informatieve en enthousiaste bijdrage.

Agenda Algemene Jaarvergadering.

1.    Opening, mededelingen en ingekomen stukken

 

Voorzitter P. Cassé opent de vergadering. 

Er is een ingekomen stuk inzake de bestuurssamenstelling en herverkiezing. De voorzitter stelt voor om deze mail te behandelen onder agendapunt 11.

 

2.    Verslag van de vorige jaarvergadering (zie onze website)

 

Er zijn geen vragen c.q. opmerkingen over het verslag. Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.

 

3.    Jaaroverzicht in vogelvlucht door de voorzitter

 

De voorzitter vertelt dat er veel energie is gestopt in het opzetten en het  laten rijden van de buurtbus. Dit initiatief verloopt goed en voorziet in een behoefte. Wel is er een doorlopende behoefte aan chauffeurs. Indien u belangstelling heeft, kunt u zich bij de voorzitter aanmelden. 
Vertegenwoordigers van de vereniging zijn het afgelopen jaar druk geweest met het project Flevokust en het groen in de wijk. Voor de pauze is het initiatief ‘Glasvezel in de wijk’ uitvoerig aan de orde geweest. Vanuit de bewonersvereniging is een van de bestuursleden hier zeer actief mee. 
Op bestuursniveau is er sprake van stabiliteit en de voorzitter stelt tevreden terug te kijken op het verloop van de gehouden bestuursvergaderingen en afgewikkelde zaken in het afgelopen jaar. 

 

4.     Status ontwikkelingen in en rondom het Golfpark

       a.   Buurtpreventie: de WhatsApp-groep functioneert goed. Echter, ook niet-leden willen meedoen. 
             Deze bewoners worden benaderd om alsnog lid te worden van de vereniging. Deelname aan de
             WhatsApp-groep is immers uitsluitend bedoeld voor leden van de bewonersvereniging.

b.   Flevokust: het havenhoofd is inmiddels gereed. Men start binnenkort met de gronduitgifte. Er is een begeleidingsgroep gevormd. Een vertegenwoordiger van de bewonersvereniging neemt hieraan deel. Dit betekent, dat wij meekijken naar zaken als de verleende vergunningen en onderwerpen als handhaving.
Er is tevens sprake van het ontwikkelen van een zonnepanelenpark. Voorts is er sprake van het sluiten van de Maximacentrale.
Door haar participatie in de begeleidingscommissie praat de bewonersvereniging mee en volgen wij actief de bestemmingsplanprocedures.

c.    Buurtbus:de buurtbus is op 16 januari 2017 gestart.De gemeente heeft besloten om de bus nog twee jaar de gelegenheid te geven het aantal van 400 reizigers per maand tehalen. Er zijn gemiddeld bijna 400 passagiers per maand. De aangevraagde subsidievoor de buurtbusvereniging voor 2018is verleend. Er is behoefte aan het invoeren van een uurdienst. De verwachting is mede door reacties van de reizigers, dat het aantal passagiers de 400 per maand gaat overschrijden. De verhoging van het aantal passagiers is een toets voor de gemeenteom met de buurtbus verder te gaan. De consequentie hiervan is dat de bus niet meer de wijk in rijdt, maar dat bewoners kunnen opstappen bij de Houtribweg, GolfparkbrugVoor de realisatie van die halteplaats is de buurtbusvereniging in overleg met de provincie. Tot die tijd wordt een opstapmogelijkheid geboden aan de ingang van het Golfparkbij de B&B. Uit de telcijfers blijkt dat de bewoners van het Golfpark weinig gebruik maken van de busdienst. 
.

d.    Groencommissie:in de vorige vergadering is al gemeld dat de bestrating en beplanting van het oudste deel van het Golfpark in 2022 op de schop gaat. In 2025 zal waarschijnlijk het voorste deel worden opgepakt. Dit betekent, dat er momenteel vanuit het bestuur weinig energie wordt gestopt in het bespreken van gewenste verbeteringen en aanpassingen. Uiteraard kunnen in deze periode meldingen via het officiële kanaal bij de gemeente worden ingediend. We denken hierbij aan slechte bestrating, waardoor mensen ten val kunnen komen, verlichting of bijvoorbeeld rioolverstopping. 
Voorts doet de voorzitter een oproep om vooral te letten op grensoverschrijdende begroeiing, waardoor voetpaden ernstig worden versmald.

 

e.    Activiteiten 2018:
De BBQ wordt gehouden op zaterdag 1 september a.s. De voorzitter vraagt de bewoners om zich beschikbaar te stellen voor het versterken van het organiserend comité. Inmiddels heeft één bewoner zich bereid verklaard om de organisatie op te pakken en zijn er nog twee mensen nodig. In tegenstelling tot de vorige BBQ, waarbij vrijwel alles werd ingekocht, zal er voor de komende BBQ een groter beroep worden gedaan op de bewoners om zelf gerechten klaar te maken.

Schoonmaken kunstwerk: zaterdag 16 juni a.s.

5.    Wijziging in het verzamelen van restafval:onlangs heeft de gemeente een enquête uitgezet voor het verzamelen van restafval. Een van de alternatieven voorziet in het ondergronds verzamelen. Het bestuur wacht de uitkomsten van de enquête af. Indien er besloten wordt tot het ondergronds verzamelen, dan zal het bestuur met de gemeente in overleg treden over geschikte verzamelplaatsen.

 

6.   Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018: zie de website. De vergadering stemt in met de jaarrekening over 2017. 
De penningmeester geeft aan dat de contributie ongewijzigd blijft (€ 12,-). Het verzoek om de contributie voor 2018 te betalen volgt op korte termijn.
Er is genoeg geld in kas voor het betalen van de tent van de BBQ. De deelnemers betalen een bijdrage voor deelname aan de BBQ. 

9.   Verslag van de Kascontrolecommissie: de kascontrolecommissie (Joke Nederveen en Roel Nuberg) heeft ook dit jaar een goedkeurende verklaring afgegeven en wordt onder dankzegging decharge verleend.

10. Benoeming Kascontrolecommissie 2018: de heren André Bianchi en Eeft van Herpt vormen voor 2018 de Kascontrolecommissie. Mevrouw Joke Nederveen en de heer Roel Nuberg worden bedankt voor hun bijdrage in het afgelopen jaar.

11. Bestuurssamenstelling:de samenstelling van het bestuur is sinds 2014 ongewijzigd. Een van de bewoners heeft het bestuur erop geattendeerd, dat het bestuur feitelijk in 2017 had moeten aftreden en zich eventueel herkiesbaar had kunnen stellen. Dit is vorig jaar niet gebeurd en ook dit jaar staat het punt van aftreden en herverkiezing niet op de agenda. Voorts wordt er opgemerkt dat er geen huishoudelijk reglement is.
  
Algemeen:het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur te maken rooster van aftreding. De afgetredene is herkiesbaar.

De voorzitter bevestigt, dat deze procedure had moeten worden gevolgd, maar dat het bestuur hier niet bij heeft stilgestaan en hij biedt namens het bestuur excuses aan. Hij doet een oproep aan de aanwezigen om het bestuur te komen versterken.

Terugkoppeling van het bestuur na de vergadering:inmiddels is er binnen het bestuur afgesproken om de statuten op de website te zetten, een rooster van aftreden in de notulen op te nemen en het punt van de herverkiezing op de agenda van de ALV in 2019 te plaatsen. Dient er in de tussenliggende periode een zwaarwegend besluit te worden genomen, dan zal er een vervroegde ALV worden uitgeschreven. Om de kosten te beperken, wordt hier niet op voorhand toe besloten. 

Rooster van aftreden:

Functie       

Naam

Aantreden/herverkiezing

Aftreden

Voorzitter      

Pieter Cassé

2014 Herkozen

2017

Penningmeester

Johan Nobel

2014 

2017

Secretaris

Aad Slot

2014 

2017

Communicatie/website

Wietze van der Schaaf

2014 Herkozen

2017

Ledenbeheer

Lia Keizer

2014

2017

 

12. Rondvraag: er zijn geen vragen. Een van de nieuwe bewoners bedankt het bestuur voor haar inzet.

    13. Sluiting van de vergadering: met dankzegging sluit de voorzitter de vergadering om 22.15 uur af.

 

 

 

 

Comments
** No Comments Exist Yet **
Add Comments

Go Back